Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Různé

Různé

Třídění odpadu

EKO-KOM

Třídění odpadů v Jihočeském kraji

 

Sběr jedlých olejů 

Místo pro odkládání jedlých olejů v uzavřených nádobách (např. v PET lahvích) je v oploceném areálu u čistírny odpadních vod v dolní části Zlaté Koruny (místo pro odkládání biologicky rozložitelného odpadu)

JEDLÉ OLEJE V UZAVŘENÝCH NÁDOBÁCH VKLÁDEJTE DO VELKÉ ZELENÉ POPELNICE S POPISEM JEDLÉ OLEJE UMÍSTĚNÉ U VJEZDU DO OPLOCENÉHO AREÁLU! Zákres místa v mapě Zákres místa pro sběr jedlých olejů

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Zlatá Koruna č. 1/2015o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna

  Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 22.4.2015 usnesením č. ZO 3/2015-6 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Zlatá Koruna, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 • Biologické odpady (rostlinného původu) – komunitní kompostování
 • Papír,
 • Plasty včetně PET lahví,
 • Nápojové kartony
 • Sklo,
 • Kovy,
 • Nebezpečné odpady,
 • Objemný odpad,
 • Směsný komunální odpad,
 • Elektrozařízení
 • Textil  
 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), j), k). 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. 
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
   1. Zlatá Koruna – dolní část pod Domem kultury a sportu parc. č. 92/22 v k.ú.Zlatá Koruna 
   2. Zlatá Koruna – horní část nad čistírnou odpadních vod parc.č. 165/5 v k.ú.Zlatá Koruna 
   3. Rájov – nad restaurací „Na Kovárně“ parc.č.556/7 v k.ú.Rájov 
   4. Plešovice – náves parc.č.604/1 v k.ú.Plešovice 
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 a) Biologické odpady (rostlinného původu) – komunitní kompostování – obecní pozemek parc. č.48/3 v k.ú.Zlatá Koruna (pondělí od 8.00 hodin do 20.00 hodin)

 b) Papír,barva modrá

 c) Plasty včetně PET lahví,barva žlutá

 d) Nápojové kartony,barva žlutá (společná nádoba s plasty včetně PET lahví)

 e) Sklo,barva zelená

 f) Kovy malého objemu ,barva šedá – Kov velkého objemu, sběrné místo u Zlatá Koruna č.p.5 - obecní pozemek parc.č.st.17 v k.ú.Zlatá Koruna (každá první sobota v měsíci od 10.00 hodin do 11.00 hodin)

 g) Nebezpečné odpady,(viz. Čl.4)

 h) Objemný odpad,(viz. Čl.5)

 i) Směsný komunální odpad,(viz.Čl.6)

 j) Elektrozařízení – sběrné místo u Zlatá Koruna č.p.5 - obecní pozemek parc.č.st.17 v k.ú.Zlatá Koruna (každá první sobota v měsíci od 10.00 hodin do 11.00 hodin)

 k) Textil,barva bílá

 Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.   

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 • Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát ročně externí firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách , v místním tisku, v místním rozhlase a na internetu na oficiálních stránkách obce Zlatá Koruna www.zlatakoruna.cz
 • Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
 • Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě v Českém Krumlově

  Čl. 5 Sběr a svoz objemného odpadu

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob 
 • Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně externí firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách , v místním tisku, v místním rozhlase a na internetu na oficiálních stránkách obce Zlatá Koruna www.zlatakoruna.cz
 • Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn ve městě v Českém Krumlově

 

 

 

 

Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

Čl. 6 

Shromažďování směsného komunálního odpadu  

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

 1. typizované sběrné nádoby o objemu 110 litrů a 80 litrů určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu (zbytkový odpad po vytřídění)
 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 
 3. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

  Čl. 7 

  Nakládání se stavebním odpadem 

  Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. 

  Závěrečná ustanovení

  Čl. 8 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č.4/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území obce Zlatá Koruna.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22.4.2015                                                                                          

  Radek Moučka                                                                                   Milan Štindl                                                                                                     

     místostarosta                                                                                      starosta

 

1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)