Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Různé

ODPADY

Třídění odpadu

EKO-KOM

Třídění odpadů v Jihočeském kraji

 

ODPADOVÝ SYSTÉM OBCE ZLATÁ KORUNA 

 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č.5/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

ZMĚNA ÚHRADY ZA ODPAD

Nový zákon o odpadech zrušil s platností od 1.1.2022 náš stávající žetonový způsob úhrady za odpad.

V případě, že Vám doma zůstane nějaký žeton po 1.1.2022 vraťte ho na OÚ, peníze Vám vrátíme zpět.

Od 1.1.2022 je stanoven obecně závaznou vyhláškou č.5/2021 místní poplatek ve výši 500 Kč na poplatníka a kalendářní rok. Zastupitelstvo obce rozhodlo rovněž zachovat všechny stávající služby spojené s odpadovým systémem. Ten je stanoven obecně závaznou vyhláškou OZV č.4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Žádám všechny naše spoluobčany a ostatní poplatníky, aby nastavená pravidla dodržovali.

Pokud se každý z nás nebude chovat odpovědně, nebude možné udržet výši nákladů za odpadový systém v přijatelné výši.

POUZE SPRÁVNÝM TŘÍDĚNÍM DOKÁŽEME ŠETŘIT SVÉ PENÍZE A NAŠE SPOLEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. CHOVEJME SE ODPOVĚDNĚ! PRO SEBE, PRO SVOU RODINU, PRO SVÉ OKOLÍ A PRO SVOU PLANETU! POKUD TO NEDOKÁŽEME BUDE TO PRO KAŽDÉHO Z NÁS DRAHÉ A BOLESTIVÉ!!!

Toto je i ta správná odpověď na otázku „CO MĚ MÁ MOTIVOVAT K TŘÍDĚNÍ MÉHO ODPADU?“.

Bohužel k předpokládané skutečnosti, že ne každý se bude chovat odpovědně, budeme nuceni zvýšit kontrolní činnost a v případě zjištění nesprávného postupu odkládání odpadu mimo nastavený odpadový systém, sjednávat nápravu za použití příslušných opatření a sankcí. A to v zájmu občanů, kteří se chovají zodpovědně na úkor těch nezodpovědných.

Zastupitelstvo obce vydalo rovněž doporučení pro nové zastupitelstvo obce, které vzejde z podzimních voleb do zastupitelstva obce, aby koncem roku 2022 nastavený odpadový systém obce vyhodnotilo a případně přijmulo příslušnou úpravu tohoto odpadového systému s cílem snížit množství směsného komunálního odpadu, zlepšit kvalitu třídění odpadu a případně přizpůsobit odpadový systém novým potřebám svých obyvatel.

JAK ZAPLATIT MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD ?

Poplatek za využívání systému odpadového hospodářství obce je možné zaplatit hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet 3027241/0100 s variabilním symbolem 1345 + popisné číslo v trojmístném tvaru. Např. číslo popisné 5 uvede variabilní symbol 1345005. Poplatek je splatný od 1.1. aktuálního roku do 30.4. aktuálního roku. Svou nádobu na směsný komunální odpad (popelnici) si viditelně označte vaším číslem popisným.

V případě nejasností kontaktujte obecní úřad Zlatá Koruna. Děkujeme.                                                                                                                                    Milan Štindl – starosta obce

-------------------------------------------------- 

Obecně závazná vyhláška obce Zlatá Koruna č.  4/2021 

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Zlatá Koruna se na svém zasedání dne 15.12.2021 usnesením č. ZO 16/2021-3 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon  o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 • Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Zlatá Koruna

 

 • Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].

 

 • V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].

 

 • Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 2 Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 • Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
 1. biologické odpady,
 2. papír,
 3. plasty včetně PET lahví,
 4. nápojové kartony
 5. sklo,
 6. kovy,
 7. nebezpečné odpady,
 8. objemný odpad,
 9. jedlé oleje a tuky,
 10. směsný komunální odpad
 • Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i). 
 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek,… ).

 

Čl. 3 Soustřeďování papíru, plastů (včetně nápojových kartónů), skla, kovů, biologického odpadu, jedlých olejů a tuků

 

 • Papír, plasty (včetně nápojových kartonů), sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje a tuky, se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou kontejnery o objemu 1100 l, velkoobjemové kontejnery a sběrné nádoby o objemu 240 l

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle Přílohy č. 1 této vyhlášky.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 1. biologické odpady (rostlinného původu) – obecní pozemek parc. č.48/3 v k.ú.Zlatá Koruna
 2. papír – kontejnery, barva modrá
 3. plasty, PET lahve, nápojové kartony - kontejnery, barva žlutá
 4. sklo - kontejnery, barva zelená
 5. kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
 6. jedlé oleje a tuky- sběrná nádoba, barva zelená.

 

 • Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

 • Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

Čl. 4 Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 • Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) 3) je zajišťován minimálně dvakrát ročně externí firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách, v místním tisku, v místním rozhlase a na internetu na oficiálních stránkách obce Zlatá Koruna www.zlatakoruna.cz.

 

 • Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 • Nebezpečný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Českém Krumlově, Služby města Český Krumlov s.r.o., Kaplická ul. (vedle dotřiďovací linky), 38101, Český Krumlov.

 

Čl. 5 Soustřeďování objemného odpadu

 

 • Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob

 

 • Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně externí firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na výlepových plochách, v místním tisku, v místním rozhlase a na internetu na oficiálních stránkách obce Zlatá Koruna www.zlatakoruna.cz.

 

 • Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Českém Krumlově, Služby města Český Krumlov s.r.o., Kaplická ul. (vedle dotřiďovací linky), 38101, Český Krumlov.

 

 • Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5

 

Čl. 6 Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 • Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
 1. nádoby na odpad (popelnice) o objemu 80, 110, 120, nebo 240 litrů
 2. velkoobjemové kontejnery o objemu 1100 l
 3. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

 • Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným
  v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 • Fyzické osoby jsou povinné zajistit si na svůj náklad sběrné nádoby na směsný komunální odpad a zajisti dostatečný objem a počet těchto nádob tak, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Sběrné nádoby musí být v takovém technickém stavu, aby umožňovaly bezpečné ukládání směsných komunálních odpadů a jejich odvoz oprávněnou osobou.

 

 

Čl. 7 Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob

 

 • Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obecního systému na základě smlouvy s obcí mohou komunální odpad uvedený v Čl. 2 odst. 1 písm. b), c), d), e), j) předávat tak, jak je uvedeno v Čl. 3 a Čl. 6, tj. obdobně jako fyzické osoby do sběrných nádob.

 

 • Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví podle kapacity soustřeďovacích sběrných nádob na směsný komunální odpad.

 

 • Úhrada se vybírá jednorázově za objednanou kapacitu a to na základě vystaveného daňového dokladu v hotovosti nebo převodem na účet.

 

Čl. 8 Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu

 • Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:
 1. a) oděvy a textil.
 • Oděvy a textil lze předávat do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na stanovištích dle Přílohy č. 1. Věci musí být předány v takovém stavu, aby bylo možné jejich opětovné použití.

 

 

Čl. 9 Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

 • Obec v rámci služby pro výrobce odebírá tyto výrobky s ukončenou životností:
 1. a) elektrozařízení.

Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném místě, které se nachází ve Zlaté Koruně sběrné místo u Zlatá Koruna č.p.5 - obecní pozemek parc.č.st.17 v k.ú. Zlatá Koruna.

 • Provozní doba je zveřejněna na internetových stránkách obce a na místě samotném.

 

Čl. 10 Nakládání se stavebním a demoličním odpadem

 • Stavebním odpadem a demoličním odpadem se rozumí odpad vznikající při stavebních
  a demoličních činnostech nepodnikajících fyzických osob. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.

 

 • Obec Zlatá Koruna neprovozuje takové sběrné místo, kde by byl stavební a demoliční odpad od fyzických osob přebírán.

 

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

 • Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Zlatá Koruna.

 

 • Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

 ----------------------------------------------------------------------

                       

Příloha č. 1 Vyhlášky č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Umístění zvláštních sběrných nádob na ukládání papíru, plastů (včetně nápojových kartónů), skla, kovů, textilu a oděvů, biologického odpadu a jedlých olejů a tuků dle č. 3 odst. 2 a č.8

 

Sběrné nádoby na papír, plast, sklo, kovy a zvláštní sběrné nádoby na ukládání textilu a oděvů:

Část obce, ulice               parcelní číslo        katastrální území

Zlatá Koruna – dolní část, pod Domem kultury a sportu parc. č. 92/22 v k.ú.Zlatá Koruna

Zlatá Koruna – horní část, nad čistírnou odpadních vod parc.č. 165/5 v k.ú.Zlatá Koruna

Rájov – nad restaurací „Na Kovárně“ parc.č.556/7 v k.ú.Rájov

Plešovice – náves parc.č.604/1 v k.ú.Plešovice

 

Kov velkého objemu, sběrné místo u Zlatá Koruna č.p.5 - obecní pozemek parc.č.st.17 v k.ú. Zlatá Koruna

 

 

Sběrné místo na biologický odpad (rostlinného původu):

Část obce, ulice               parcelní číslo        katastrální území

Zlatá Koruna – dolní část parc. č.48/3 v k.ú.Zlatá Koruna

 

 

Sběrné nádoby na jedlé oleje a tuky:

Část obce, ulice               parcelní číslo        katastrální území

Zlatá Koruna – dolní část parc. č.48/3 v k.ú.Zlatá Koruna