Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka -  380 743 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@zlatakoruna.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, v případně faxem na číslo  380 743 223.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, v úředních dnech a hodinách: 

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 380 743 119

poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov .

Elektronicky na e-mail:  ou@zlatakoruna.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6uzb2aq
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

50,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 jednostr.

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 oboustr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 jednostr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 oboustr.

5,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

dle skutečně
 vynaložených nákladů

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

   

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpovědi na žádosti o informaci

 
Předmět žádosti Odpověď ke stažení

Datum

podání

Datum

vyřízení

Datum

zveřejnění

Povolení kácení dřevin na pozemku KN č.842,843 a 847 v k.ú. Rájov

Poskytování inf. V..pdf

poskyt. inf.IV..pdf

poskyt. inf. III.pdf

poskyt. inf. II..pdf

poskytování inf. dle zák. 106-1999.pdf

29.1.2018 13.2.2018 14.2.2018
 Ceny pozemků

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 24.4.2018  9.5.2018  9.5.2018
Pasport místních komunikací

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 10.7.2019  18.7.2019  18.7.2019
Veřejné zakázky

 Žádost

Odpověď

 19.8.2019  19.8.2019  19.8.2019
Všeobecné dotazy

Žádost

Odpověď

16.9.2020 30.9.2020 30.9.2020
Pasport místních komunikací

Žádost

Odpověď

20.3.2021 1.4.2021 1.4.2021
Péče o toulavé zvířata, konkrétně kočky

Žádost k zveřejnění_Dotazník pro obce.pdf

Info dopis obci (1).pdf

Odpovědi.pdf

10.5.2021 11.5.2021 11.5.2021