Změna velikosti písma

Horní menu

Česky English Deutsch

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka -  380 743 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@zlatakoruna.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, v případně faxem na číslo  380 743 223.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, v úředních dnech a hodinách: 

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 380 743 119

poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov .

Elektronicky na e-mail:  ou@zlatakoruna.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6uzb2aq
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

50,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 jednostr.

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 oboustr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 jednostr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 oboustr.

5,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

dle skutečně
 vynaložených nákladů

ostatní náklady

dle skutečně
vynaložených nákladů

   

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

 

Odpovědi na žádosti o informaci

 
Předmět žádosti Odpověď ke stažení

Datum

podání

Datum

vyřízení

Datum

zveřejnění

Povolení kácení dřevin na pozemku KN č.842,843 a 847 v k.ú. Rájov

Poskytování inf. V..pdf

poskyt. inf.IV..pdf

poskyt. inf. III.pdf

poskyt. inf. II..pdf

poskytování inf. dle zák. 106-1999.pdf

29.1.2018 13.2.2018 14.2.2018
 Ceny pozemků

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 24.4.2018  9.5.2018  9.5.2018
Pasport místních komunikací

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 10.7.2019  18.7.2019  18.7.2019
Veřejné zakázky

 Žádost

Odpověď

 19.8.2019  19.8.2019  19.8.2019