Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Obecní úřad - Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře 

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, úředních dnech a hodinách:

  Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
  Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
 2. Telefonické podání: pevná linka -  380 743 119
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 4. Formulář písemné žádosti naleznete na stránce Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou@zlatakoruna.cz , elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací. 

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov, v úředních dnech a hodinách: 

Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00
Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

Telefonické podání: pevná linka - 380 743 119

poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov .

Elektronicky na e-mail:  ou@zlatakoruna.cz  (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: 6uzb2aq
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy. 

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě  Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov
 • Poštou na adresu Obecní úřad, Zlatá Koruna čp. 41, 381 01 Český Krumlov
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

50,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 jednostr.

2,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A4 oboustr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 jednostr.

3,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny  formát  A3 oboustr.

5,00 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

dle skutečně vynaložených nákladů

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Další povinně informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Odpovědi na žádosti o informaci

 
Předmět žádosti Odpověď ke stažení

Datum

podání

Datum

vyřízení

Datum

zveřejnění

Povolení kácení dřevin na pozemku KN č.842,843 a 847 v k.ú. Rájov

Poskytování inf. V..pdf

poskyt. inf.IV..pdf

poskyt. inf. III.pdf

poskyt. inf. II..pdf

poskytování inf. dle zák. 106-1999.pdf

29.1.2018 13.2.2018 14.2.2018
 Ceny pozemků

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 24.4.2018  9.5.2018  9.5.2018
Pasport místních komunikací

 Žádost.pdf

Odpověď.pdf

 10.7.2019  18.7.2019  18.7.2019
Veřejné zakázky

 Žádost

Odpověď

 19.8.2019  19.8.2019  19.8.2019
Všeobecné dotazy

Žádost

Odpověď

16.9.2020 30.9.2020 30.9.2020
Pasport místních komunikací

Žádost

Odpověď

20.3.2021 1.4.2021 1.4.2021
Péče o toulavé zvířata, konkrétně kočky

Žádost k zveřejnění_Dotazník pro obce.pdf

Info dopis obci (1).pdf

Odpovědi.pdf

10.5.2021 11.5.2021 11.5.2021
Nájemní smlouva

Žádost a odpověď

Nájemní smlouva

29.11.2021 9.12.2021 9.12.2021
Rozhodnutí rady obce ke stavbě

Žádost

Odpověď

Příloha k odpovědi č.3

28.02.2022 14.03.2022 14.03.2022
Informace k pohledávce

Žádost

Odpověď

28.02.2022 15.03.2022 15.03.2022
Informace k pohledávce

žádost

odpověď

Příloha č.1

15.03.2022 29.03.2022 29.03.2022
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Žádost

Odpověď

30.03.2022 13.04.2022 13.04.2022
ÚSES

žádost.pdf

Odpověď.pdf

26.06.2022 11.07.2022 11.07.2022
Místní poplatek ze vstupného

žádost.pdf

odpověď.pdf

01.07.2022 15.07.2022 15.07.2022
Komunikace

žádost

odpověď

11.07.2022 22.07.2022 22.07.2022
ÚSES

žádost

odpověď

Příloha č.1 MÚSES textová část.pdf

Příloha č.2 grafická část.jpg

11.07.2022 22.07.2022 22.07.2022
Místní poplatek z pobytu

žádost

odpověď

02.08.2022 16.08.2022 16.08.2022
Všeobecné dotazy

žádost

odpověď

16.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
Místní poplatek z pobytu

žádost

odpověď

24.08.2022 07.09.2022 07.09.2022
Užívání obecního znaku

žádost

odpověď

27.08.2022 09.09.2022 09.09.2022
Smlouvy s SK Zlatá Koruna z.s.

Žádost

Odpověď

Příloha č.1_Smlouva o nájmu nemovitosti_SK Zlatá Koruna.pdf

Příloha č.2__Smlouva o zapojení do systému obce pro nakládání s odpadem_SK Zlatá Koruna[1].pdf

07.09.2022 22.09.2022 22.09.2022
Projektové dokumentace Domu kultury a sportu Zlatá Koruna č.p.55

Žádost.pdf

Odpověď.pdf

01_Celkový stav před zahájením rekonstrukce - DKS - PŮDORYS 1.NP.pdf

02_Celkový stav před zahájením rekonstrukce - DKS - PŮDORYS 2.NP.pdf

03_DKS - rekonstrukce soc.zař.-půdorys 1.NP-nový stav.pdf

04_DKS-vestavba OÚ-půdorys 1.NP-nový stav.pdf

05_DKS - rekonstrukce soc.zař.-půdorys 2.NP-stávající.pdf

06_DKS -rekonstrukce soc.zař.-půdorys 2.NP-nový stav.pdf

07_DKS -stávající stav rekonstrukce části 2.NP.pdf

09.10.2022 20.10.2022 20.10.2022
Žádost o poskytnutí rozhodnutí o přidělení čísla popisného

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha_Rozhodnutí o přidělení čísla popisného_Rájov č.p.83.pdf

19.11.2022 01.12.2022 01.12.2022
Žádost o poskytnutí nájemní smlouvy, Zlatá Koruna č.p.40

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha_Nájemní smlouva Zlatá Koruna č.p.40.pdf

13.02.2023 27.02.2023 27.02.2023
Žádost o zveřejnění nájemní smlouvy na pozemek KN č.90/1 v k.ú.Zlatá Koruna

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha Nájemní smlouva 90_1 k.ú.Zlatá Koruna_GDPR.pdf

28.02.2023 14.03.2023 14.03.2023
Žádost o informace ve věci místních poplatků z pobytu rok 2022

žádost.pdf

odpověď.pdf

28.02.2023 14.03.2023 14.03.2023
Žádost o informace týkající se pozemku KN č.56 v k.ú. Zlatá Koruna

žádost.pdf

odpověď.pdf

28.02.2023 14.03.2023 14.03.2023
Žádost o informace týkající se obecního objektu Zlatá Koruna č.p.40

žádost.pdf

odpověď.pdf

02.03.2023 17.03.2023 17.03.2023
Žádost o informaci týkající zapojení právnických a FO podnikajících do obecního systému odpadového hospodářství

žádost.pdf

odpoěď.pdf

01_Příloha_Podmínky ke smlouvě od 1.1.2022.pdf

02_Příloha_Žádost PO a FOP do odpadového systému obce.doc

03_Příloha_Smlouva na odpad pro dopnění od 1.1. 2022.pdf

04_Příloha_OZV č.4_2021_ o stanovení obecního systému odpadového hospodářství_podepsaná.pdf

11.11.2023 24.11.2023 24.11.2023
Žádost týkající se místních poplatků z pobytu

žádost.pdf

odpověď.pdf

11.11.2023 24.11.2023 24.11.2023
Žádost o informace - seznam plátců místního poplatku z pobytu

žádost.pdf

odpověď.pdf

 

01.12.2023 15.12.2023 15.12.2023
Žádost o informace - seznam plátců místního poplatku z pobytu

žádost.pdf

odpověď.pdf

19.12.2023 02.01.2024 02.01.2024
Žádost o informace - smlouvy právnických a FO podnikajících do obecního systému odpadového hospodářství

žádost doplnění informace.pdf

odpověď.pdf

Příloha č.01.pdfPříloha č.02.pdfPříloha č.03.pdfPříloha č.04.pdfPříloha č.05.pdfPříloha č.06.pdfPříloha č.07.pdfPříloha č.08.pdfPříloha č.09.pdfPříloha č.10.pdf

29.12.2023 03.01.2024 03.01.2024
Žádost o informace - smlouva o poskytnutí dotace

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha.pdf

22.01.2024 05.02.2024 05.02.2024
Žádost o informaci - vyúčtování poskytnuté dotace

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha č.1.pdfPříloha č.2.pdf

22.01.2024 05.02.2024 05.02.2024
Žádost o informaci - evidence plátce místního poplatku

žádost.pdf

odpověď.pdf

24.01.2024 06.02.2024 06.02.2024
Žádost o informaci - přílohy OZV č.3/2019

žádost_pdf

odpověď.pdf

Příloha č.1 k OZV č.3_2019.pdfPříloha č.2 OZV č.3_2019.pdf

12.02.2024 26.02.2024 26.02.2024
Žádost o informaci - přílohy k usnesení rady obce

žádost.pdf

odpověď.pdf

Příloha č.1.pdfPříloha č.2.pdf

19.02.2024 04.03.2024 04.03.2024
Žádost o informaci - podpora spolku

žádost.pdf

odpověď.pdf

01_Smlouva o poskytnutí dotace SSC_ 2019.pdf02_Smlouva o poskytnutí dotace SSC_ 2020+dodatek č.1.pdf03_Smlouva o poskytnutí dotace SSC_ 2022.pdf04_Smlouva o poskytnutí dotace SSC_ 2023.pdf05_Smlouva o poskytnutí dotace SSC_ 2024.pdf

19.02.2024 04.03.2024 04.03.2024
Žádost o informaci - souhlas s připojením nemovitosti k účelové komunikaci

žádost.pdf

odpověď.pdf

21.02.2024 06.03.2024 06.03.2024
Žádost o poskytnutí informace - dokument

Žádost.pdf

odpověď.pdfPříloha Dokument.pdf

07.02.2024 03.05.2024 03.05.2024
Žádost o poskytnutí informace - seznam PO a FPO zapojených do systému nakládání s KO na území obce

Žádost.pdf

Odpověď.pdf

29.05.2024 13.05.2024 13.05.2024