Změna velikosti písma

Česky English Deutsch
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Konkurs na ředitele(ku) Základní školy a Mateřské školy Antonína Borového Zlatá Koruna

Konkurs na ředitele(ku) Základní školy a Mateřské školy Antonína Borového Zlatá KorunaV souvislosti s plánovaným otevřením Základní školy ve Zlaté Koruně oznamuje

Obec Zlatá Koruna vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky

Základní škola a Mateřská škola Antonína Borového Zlatá Koruna

se sídlem Zlatá Koruna č.p.41, 382 02 Zlatá Koruna, IČ:72533374

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:

 • stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pedagogických pracovnících),
 • znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
 • občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
 • dobrý zdravotní stav
 • organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo    1.9.2022

Podání přihlášky

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 15.02.2022 do 10:00 hodin (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně) na adresu: Obecní úřad Zlatá Koruna, Zlatá Koruna č.p.41, 382 02 Zlatá Koruna. Obálku označte heslem „Konkurs“- neotvírat.  Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. V případě dotazů se obracejte na tel. 380 743 119

Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

 

Přílohy přihlášky jsou:

 1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.
 2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
 3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení.
 4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzením předchozích zaměstnavatelů, u kterého příslušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.
 5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).
 6. Koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (odpovídajících kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ČŠI (max. 4 strany formátu A4).
 7. Souhlas s evidováním osobních údajů.

                                                                                                     Milan Štindl

                                                                                           Starosta obce Zlatá Koruna